შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი
SHOTA RUSTAVELI INSTITUTE OF GEORGIAN LITERATURE
    English  English
0108,  თბილისი,  კოსტავას ქ. 5     ფაქსი: (995 32) 299-53-00   ტელ: (995 32) 299-53-00; 298-26-76   E-mail: litinstituti@yahoo.com  

 

თემატური გამოცემები

აბუსერისძე ტბელი - 800
თბ., 1999
 

რედაქტორი - გურამ ბენაშვილი
სარედაქციო კოლეგია:
რევაზ ბარამიძე, რევაზ თვარაძე, ლევან მენაბდე
 

შინაარსი
ნოდარ შოშიაშვილი - აბუსერისძეთა სახლი XI-XVI საუკუნეებში – (3)
ნესტან სულავა - აბუსერისძე ტბელი - რედაქტორი - მწერალი - (13)
ბელა ბალხამიშვილი - აბუსერისძე ტბელი - ჰაგიოგრაფი – (60)
ლალი რუხაძე - წმინდა.გიორგის სახე აბუსერისძე ტბელის თხზულებაში ,,სასწაულნი წმიდისა მთავარმოწამისა გიორგისნი" - (69)
ლაურა გრიგოლაშვილი - აბუსერისძე ტბელის ,,გალობანი სამთა იოვანეთანი'' - (77)
ვახტანგ შამილაძე - აბუსერისძე ტბელის ჰაგიოგრაფიული თხზულება, როგორც ფეოდალური ხანის საქართველოს ეთნოგრაფიული წყარო – (97)
 


Copyright © 2006 SHOTA RUSTAVELI INSTITUTE OF GEORGIAN LITERATURE