შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი
SHOTA RUSTAVELI INSTITUTE OF GEORGIAN LITERATURE
    English  English
0108,  თბილისი,  კოსტავას ქ. 5     ფაქსი: (995 32) 299-53-00   ტელ: (995 32) 299-53-00; 298-26-76   E-mail: litinstituti@yahoo.com  

 

თემატური გამოცემები

ალექსანდრე ბარამიძე 100

კრებული ეძღვნება აკადემიკოს ალექსანდრე ბარამიძის დაბადების 100 წლისთავს, თბ., 2002


რედაქტორები – გურამ ბენაშვილი, ნესტან სულავა


სარჩევი:
ნესტან სულავა – “მეცნიერებას აქვს თავისი პოეზია” (შტრიხები ალექსანდრე ბარამიძის მეცნიერული პროფილისათვის) – (9)
რევაზ ბარამიძე – აკად. ალექსანდრე ბარამიძე – ქართული სასულიერო მწერლობის მკვლევარი – (18)
ალექსანდრე გვახარია – ალექსანდრე ბარამიძე და ქართულ-სპარსული ლიტერატურული ურთიერთობის ისტორიის ზოგიერთი საკითხი – (24)
მარიამ კარბელაშვილი – “რუსთაველი მკაფიოდ გამოხატავს რენესანსულ განწყობილებებს” (ქართული რენესანსის საკითხები აკადემიკოს ალექსანდრე ბარამიძის ნაშრომებში) – (30)
ქეთევან ელაშვილი – “შუშანიკის მარტვილობის” სახისმეტყველება - (41)
ქეთევან ბეზარაშვილი – ელინოფილური თარგმანის ჩამოყალიბების გზები და მიზნები – (45)
ელგუჯა ხინთიბიძე – ვეფხისტყაოსნის მხატვრული სტრუქტურა და რუსთველოლოგიის ძირითადი ტექსტოლოოგიური პრობლემები - (59)
მერი გუგუშვილი – ქრისტიანული სამების საკითხისათვის ვეფხისტყაოსანში – (75)
ხვთისო ზარიძე – “შეზღვა ხამს შეუზღველისა” – (82)
შერმადინ ონიანი – ხატაელთა დამორჩილების ეპიზოდი ინდო-ხატაელთა ამბავში – (88)
ბორის დარჩია – იაკობ შემოქმედელის მცირე ზომის თხზულებანი - (100)
ბელა ბალხამიშვილი – ანტონ კათალიკოსის “წყობილსიტყვაობის” ეროვნული კონცეფციის ზოგიერთი ასპექტი – (108)
ლალი ძოწენიძე – მზეჭაბუკ ორბელიანი – (114)
 


Copyright © 2006 SHOTA RUSTAVELI INSTITUTE OF GEORGIAN LITERATURE