შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი
SHOTA RUSTAVELI INSTITUTE OF GEORGIAN LITERATURE
    English  English
0108,  თბილისი,  კოსტავას ქ. 5     ფაქსი: (995 32) 299-53-00   ტელ: (995 32) 299-53-00; 298-26-76   E-mail: litinstituti@yahoo.com  

 

თემატური გამოცემები

-

რუსთველოლოგიური ლიტერატურა
II

1957-1965 წლები
ანოტირებული ბიბლიოგრაფია
RUSVELOLOGICAL LITERATURE
II

1957-1965
Annotated bibliography

  თბილისი
Tbilisi

2002
 (სრული ტექსტი)

წინამდებარე წიგნი გაგრძელებაა გაიოზ იმედაშვილის კაპიტალური ნაშრომისა რუსთველოლოგიური ლიტერატურა, 1712-1956 წლები, თბილისი, 1957 წ. და შედგენილია იმავე პრინციპებით.
წიგნში შევიდა გაიოზ იმედაშვილის პირად არქივსა და ინსტიტუტთან არსებული ''ვეფხისტყაოსნის'' აკადემიური ტექსტის დამდგენ კომისიაში დაცული, ასევე ახლად მოპოვებული მასალები.
წიგნი განკუთვნილია, როგორც რუსთველოლოგების, ასევე რუსთველოლოგიური საკითხებით დაინტერესებულ პირთა ფართო წრისათვის.
This book represents the sequel to Gaioz Imedshvili's capital work Rustvelological Literature. 1712-1956. Tbilisi, 1957 and is structured by the same principles.
The book includes the materials of Gaioz Imedshvili's private archive and the scholars working on the academic text of ''The Knight in the Panther's Skin'' as well as newly discovered materials. The book is defined for rystvelologists and the public interested in rustvelologikal problems.
წიგნი მომზადდა და დაიბეჭდა- UNESCO-ს- გაერთიანებული ერების განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის საერთაშორისო ორგანიზაციის მიზნობრივი დაფინანსებით პროგრამისათვის ,,ყველაფერი ვეფხისტყაოსანზე''.
The book was supported by the UNESCO for the programme ''Everything about ''The Knight in the Panther's Skin''.
 

პროექტის დირექტორი- გურამ ბენაშვილი
Project Director - Guram Benashvili
რედაქტორები - მარიამ კარბელაშვილი, ნესტან სულავა
Chief Editors - Mariam Karbelashvili
Nestan Sulava
წიგნი გამოსაცემად მოამზადა-გიორგი არაბულმა
The book is prepared for the edition by - Giorgi Arabuli
ეძღვნება გაიოზ იმედაშვილის ხსოვნას
Dedicated to the memory of Gaioz Imedascvili
 

სარჩევი
წინასიტყვაობა რედაქტორებისაგან
რუსთველოლოგიური ლიტერატურის ანოტირებული ბიბლიოგრაფია
1957-1965 [2482-3564]-1-311; 1957-1; 1958-24; 1959-47 ; 1960-67; 1961-102; 1962-127; 1963-157; 1964-187; 1965-228.
საძიებელი
1. ავტორთა საძიებელი [ციფრი უჩვენებს სტატიის ნომერს]
2. პირთა საძიებელი [ციფრი უჩვენებს წიგნის გვერდს]
3. საგნობრივი საძიებელი [ციფრი უჩვენებს სტატიის ნომერს]
 


Copyright © 2006 SHOTA RUSTAVELI INSTITUTE OF GEORGIAN LITERATURE