შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი
SHOTA RUSTAVELI INSTITUTE OF GEORGIAN LITERATURE
    English  English
0108,  თბილისი,  კოსტავას ქ. 5     ფაქსი: (995 32) 299-53-00   ტელ: (995 32) 299-53-00; 298-26-76   E-mail: litinstituti@yahoo.com  

 

თემატური გამოცემები

დავით გურამიშვილი - 300
 

 

სარჩევი:

გურამ ბენაშვილი - წინათქმა - (3)


 პოეზია და ისტორია


 
ნინო მახათაძე -  დავით გურამიშვილი პოეტი-მემატიანე - (6)


 ესთეტიკა. ღვთისმეტყველება


 
ქეთევან ბეზარაშვილი -`სწავლა მოსწავლეთას~ პრობლემატიკა, როგორც `დავითიანის~ ორგანული ნაწილი - (13)
 ლია კარიჭაშვილი -  ყინვა  - საწუთროს ამინდი დავით გურამიშვილის შემოქმედებაში - (32)
 ტიტე მოსია - ნეოპლატონური ესთეტიკის ანარეკლი დავით გურამიშვილის პოეზიაში - (38)
 ლალი რუხაძე - `ჰაერის მცველის~ სახისმეტყველებისათვის `დავითიანში~ - (42)
 რევაზ სირაძე - დავით გურამიშვილის სახისმეტყველება - (48)
 ნესტან სულავა - `ნათლისა გავხდე მიჯნური~ - (66)
 მადონა უჯმაჯურიძე - ელეგიური ნაკადი დ. გურამიშვილის ლირიკაში - (85)
 გრივერ ფარულავა - დავით გურამიშვილის მსოფლშეგრძნებისათვის - (103)


 კონტექსტი


 
რევაზ ბარამიძე - ქრისტოლოგიური პრობლემები დავით გურამიშვილის შემოქმედებაში - (113)
 მაია ნაჭყებია - მაკაბრის თემა დავით გურამიშვილის პოეზიაში და ევროპული ბაროკო - (123)
 ლია წერეთელი - ~ძველი დღეთა~ (მამა-ძეობა) დავით აღმაშენებლის ცხოვრებასა და `დავითიანში~ - (140)
 დეკანოზი მიქაელ ჭაბაშვილი - ღვთისმშობლის აკათისტო და დავით გურამიშვილის `ვედრება ღვთისმშობლისა~ - (151)


 ინტერპრეტაცია


 
ივანე ამირხანაშვილი - `ვარ ხომალდით ზღვას შერთული~ - (158)
 ბელა ბალხამიშვილი - `შუვაღამ ადგა, გოგომ ილოცა~ - (170)
 გოჩა კუჭუხიძე - რენესანსთან მიბრუნება - (176)
 რუსუდან ღლონტი - დავით გურამიშვილის დავით წინასწარმეტყველისადმი მიძღვნილი მეოთხე `შესხმა~ - (187)
 ელგუჯა ხინთიბიძე - `ზუბოვკის~ სიყვარულის მისტიკური ინტერპრეტაციისათვის - (205)
 ასმათ ჯიქია  - `და გამოირჩია მან დავით~ - (210)


 თარგმანი. კომენტარი


 
დარეჯან მენაბდე - `დავითიანის~ თარგმანები - (213)
 მაყვალა ქართველიშვილი - მიკოლა ბაჟანი - დავით გურამიშვილის პოეზიის მთარგმნელი და კომენტატორი - (225)

 

 

Contents


Guram Benashvili - Preface - (3)


Poetry and History


Nino Makhatadze - David Guramishvili - A poet-Chroniche - (6)


Aesthetic. Theology


Ketevan Bezarashvili - "The Teachings" as the Organic Part of the Problems of David Guramishvili's poem "Davitiani" - (13)
Lia Karichashvili - Frost-Weather in David Guramishvili’s Work - (32)
Tite Mosia - The Reflection of Neo-Platonic Aesthetics in David Guramishvili’s Poetry - (3)8
Lali Rukhadze - On Tropology of “Air Guard” in “Davitiani” - (42)
Revaz Siradze - David Guramishvili’s World of Images -( 48)
Nestan Sulava - Aesthetics of Light in David Guramishvili’s Work - (66)
Madona Ujmajuridze - Elegiac Motifs in David Guramishvili’s Lyrical Poetry - (85)
Griver Parulava - About the outlook of David Guramishvili - (103)


Context


Revaz Baramidze - Christological Problems in David Guramishvili’s Works - (113)
Maia Nachkebia - The Theme of the Macabre in David Guramishvili’s Poetry And the European Baroque - (123)
Lia Cereteli - “Old Days” in David the Builder’s “Life” and in “Davitiani”..140
Archpriest Mikael Chabashvili - Saint Mary’s Acathistus and David Guramishvili’s “The Virgin’s Supplication” - (151)


Interpretation


Ivane Amirkhanashvili - “I’m in a Boat in the Open Sea” - (158)
Bela Balkhamishvili - The Shepherd Girl’s Prayer - (170)
Gocha Kuchukhidze - Returning to the Renaissance - (176)
Rusudan Glonti - David Guramishvili's fourth ''Praise" dedicated to david the prophet - (187)
Elgudja Xintibidze - On Misthical Interpretation of Love to “Zubovka” - (205)
Asmat Jickia - "And God has chosen David" - (210)


Translation. Comment


Darejan Menabde - Translations of “Davitiani” - (213)
Makvala Kartvelishvili - Mikola Bazhan - the Translator and Commentator of David Guramishvili’s Poetry - (225)
 

 


Copyright © 2006 SHOTA RUSTAVELI INSTITUTE OF GEORGIAN LITERATURE